پاسخ: دسترسی مستقیم به HPE BladeSystem Onboard Administrator

وقتی یک محفظه HPE BladeSystem به HPE OneView اضافه می شود، کدام عبارت در مورد دسترسی به HPE Onboard Administrator درست است؟

1. هنگامی که یک محفظه HPE BladeSystem با استفاده از HPE OneView مدیریت می شود، مسدود می شود.

2. فقط زمانی فعال می شود که یک محفظه HPE BladeSystem با استفاده از HPE OneView نظارت شود.

3. هنگامی که HPE BladeSystem با استفاده از HPE OneView مدیریت یا نظارت می شود، فعال می شود.

4. هنگامی که محفظه HPE BladeSystem با استفاده از HPE OneView نظارت می شود مسدود می شود.

لطفا برای حل این مشکل کمک کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/BladeSystem-Server-Blades/Access-right-to-HPE-BladeSystem-Onboard-Administrator/m-p/7172969#M3710