پاسخ: دسترسی OV از اسکریپت POSH از طریق حساب سرویس ADعالی، انجام خواهد شد، با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ov-access-from-posh-script-via-ad-service-account/m-p/7200956#M8707