پاسخ: دستور CLI برای HSS

بله تو درست می گویی. ما از ihss-01-vIHSS:nodea.AAA – IHSSS.04.00 استفاده می کنیم

Red Hat Enterprise Linux Server Releast 7.9 (Maipo)

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/cli-command-for-hss/m-p/7184217#M18201