پاسخ: راهنما، راه حل؟ توقف در پیکربندی سرور تشخیص شکست قفل؟آیا این یک راه‌اندازی جدید است یا راه‌اندازی کار؟
آیا قبل از این موضوع تغییری انجام شده است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/help-solution-halt-on-server-configuration-lock-failure/m-p/7202266#M184417