پاسخ: راه اندازی درایورها لطفا صبر کنید، این ممکن است … ساعت ها طول بکشد!باید 7.0 باشد اما من برای این مطمئن نیستم، اما آیا می دانید چرا نمایش به عنوان کنترل کننده ذخیره سازی عمومی است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/starting-drivers-please-wait-this-may-take-hours/m-p/7201047#M184224