پاسخ: راه اندازی درایورها لطفا صبر کنید، این ممکن است … ساعت ها طول بکشد!بابت این پیشنهاد ممنونم

 

من امیدوار بودم که به سادگی حذفکنترل‌کننده P440ar و راه‌اندازی مجدد سرد و قطع برق کار می‌کردند.

این کار را نکرده است.

من شروع به فکر می کنم که @bryan_it ممکن است درست باشد، که مشکل از آن استBroadcom 1G 4Port 331i (5719A)LOM.

امیدوارم مجبور نباشم کنترلر RAID\HBA دیگری تهیه کنم تا راه حل شما را تایید کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/starting-drivers-please-wait-this-may-take-hours/m-p/7200555#M184121