پاسخ: راه اندازی درایو Prolient 380DL gen 10 Plus و U.2

این عجیب به نظر می رسد.

آیا از M.2 استفاده می کنید که با کنترلر در جعبه تحویل داده می شود یا خودتان؟
برای ما، M.2 داخل کنترلر قرار نمی گیرد، باید آنها را خودمان قرار دهیم و همچنین باید نگهدارنده آبی را دوباره مرتب کنیم.

شاید M.2 تماس کامل نداشته باشد یا با حمل و نقل خارج شده باشد.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/prolient-380dl-gen-10-plus-and-u-2-drive-setup/m-p/7187300#M181404