پاسخ: رسیدگی به خطا برای sem_open() API

> […] تیم من می‌خواهد شرایط خطای بیشتری را به آن اضافه کند، مانند خطا
> دست زدن

با قدرت روانی ضعیفی که دارم، نمی‌دانم چه نوع خطاهایی را مدیریت می‌کنم
ممکن است تیم شما دوست داشته باشد

طبق مستندات، sem_open() errno را در صورت شکست تنظیم می کند.
ممکن است کاری برای نمایش یا برگرداندن آن مقدار انجام دهید.

> […] (باطل *)-1 […]

“(sem_t *)(-1)” ممکن است کمی کلاسیک تر باشد. در برخی محیط ها،
ماکرو SEM_FAILED تعریف شده است، بنابراین شما نیازی به نگرانی ندارید
در مورد اجرا

> FYI(FYI_FATAL,”sem_open() شکست %s
“،__FUNCTION__);

همچنین، اگر پیامی مانند “sem_open() شکست خوردم، می‌خواهم بدانم
_چی_ دقیقاً می خواست باز بشه. در این مورد sem_path.
منبع: https://community.hpe.com/t5/languages-and-scripting/error-handling-for-sem-open-api/m-p/7186154#M48532