پاسخ: رویدادهای Oneview را با ServiceNow ادغام کنید

این مخزن github را برای کد نمونه امتحان کنید تا به شما کمک کند: :https://github.com/lkcc91/servicenow-oneview 

hth

BigDaddy-68
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/integrate-oneview-events-with-servicenow/m-p/7184314#M7991