پاسخ: سرور متصل نام را به نام سرور dns تغییر می دهد

من اینجا تازه کار هستم فقط می خواهم بپرسم که آیا نام DNS با نام سرور یکی است؟ و وقتی سرورهای نام تغییر می کنند چه اتفاقی می افتد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/insight-remote-support/connected-server-changes-name-to-dns-server-name/m-p/7179976#M6327