پاسخ: سوالات زیرک dHCIمن در حال استقرار 2 خوشه در یک dhci هستم.
پس آیا باید راه حل را فقط با یک خوشه مستقر کنم و بعد از آن خوشه دوم را اضافه کنم؟
Tks


منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/nimble-dhci-questions/m-p/7200677#M3314