پاسخ: سوال سازگاری MSA 2040

من چندین DL380 Gen9 با چندین MSA 2040 و 2050، ESXi و vCenter 6.7 نیز دارم.

من برای انتقال 16To داده و فایل های VM بین دو سایت بدون مشکل استفاده می کنم. یک ماشین مجازی خاص یک فایل 9To است.

بنابراین هیچ مشکلی از طرف من نیست. آیا گزارش های vCenter را بررسی کردید؟ چگونه داده های خود را جابجا می کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/MSA-Storage/MSA-2040-Compatibility-Question/m-p/7172549#M15799