پاسخ: سوال ILO: خدمات مدیریت بدون نماینده در دسترس نیستچرا به آن Agentless می گویند اگر هاست به نرم افزار (عامل) نیاز دارد تا iLO بتواند سخت افزار را تشخیص دهد؟ به نظر من یک اکسیمورون است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ilo-question-agentless-management-service-not-available/m-p/7200921#M184187