پاسخ: شرکت هایی که از HP-UX استفاده می کنند@Jesse Dougherty

روز خوب!


HP-UX، سیستم عامل مبتنی بر یونیکس هیولت پاکارد، عمدتاً در محیط های سازمانی، به ویژه در صنایعی مانند مالی، مراقبت های بهداشتی، مخابرات و دولت استفاده می شد.

برخی از صنایع و بخش هایی که از لحاظ تاریخی به استفاده از HP-UX معروف بوده اند عبارتند از:

>> بانک ها و موسسات مالی اغلب دارای سیستم های پیچیده و حیاتی هستند که ممکن است بر روی HP-UX اجرا شوند.

>> بیمارستان ها و سازمان های مراقبت های بهداشتی ممکن است از HP-UX برای مدیریت داده های بیمار و سیستم های حیاتی استفاده کنند.

>> شرکت های مخابراتی ممکن است از HP-UX برای اهداف مختلف از جمله مدیریت شبکه و سیستم های صورتحساب استفاده کنند.

>> برخی از سازمان های دولتی، به ویژه آنهایی که سیستم های قدیمی دارند، ممکن است از HP-UX برای زیرساخت های خود استفاده کنند.

>> به طور کلی، شرکت های بزرگ با سیستم های قدیمی ممکن است به استفاده از HP-UX برای برنامه های خاص ادامه دهند.

همچنین من این را در گوگل امیدوارم این بینش هایی را به شما بدهد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-hp-ux/companies-that-use-hp-ux/m-p/7200515#M948671