پاسخ: شماره گذاری معکوس درایو منطقی SLES15 SP4 HP MR

پرونده شماره 5373830660 هفته ها است که در مورد این موضوع باز شده است. عدم دریافت هیچ حمایتی
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/sles15-sp4-hp-mr-logical-drive-numbering-in-reverse/m-p/7190237#M181915