پاسخ: صدای فن DL385 Gen11 AMD 9174F

خنک کننده بر روی Optimal Cooling تنظیم شده است. تمام تنظیمات دیگر برای خنک کننده بیشتر، نویز بیشتر است. هر زمان که 6 فن در این سرور بیش از 35٪ باشد، نویز از هر سرور HP دیگری که داریم بلندتر است – ما از Compaq Proliant 2500 و 1600 در سال 1997 هر نسلی را داریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl385-gen11-amd-9174f-fan-noise/m-p/7189753#M181826