پاسخ: فایل های موقتی که توسط هیچ کاربری باز نمی شوند و نمی توانند پاک شوندمطمئن نیستم منظور شما چیست، این NonStop Guardian است نه HP/UX Unix. منظورتون cron در زمانبندی unxi هست؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/nonstop-servers/temporary-files-not-opened-by-any-user-and-cannot-purge/m-p/7200282#M8102