پاسخ: قادر به فعال کردن رمزگذاری کامل دیسک در MSA 2060 با 12 SSD ارائه شده HPE نیست.

درایوهای ما با SED سازگار نیستند. به جای آن به XS3840SE70104 نیاز داشتیم که نمی دانستیم یک گزینه است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/unable-to-enable-full-disk-encryption-on-msa-2060-with-12-hpe/m-p/7187298#M18500