پاسخ: لینوکس / اوبونتو، کارت های RAID پشتیبانی می شود

باشه!
منبع: https://community.hpe.com/t5/linux-general/linux-ubunto-supported-raid-cards/m-p/7182704#M22384