پاسخ: مجموعه های حجم اضافه شده – خطا می گوید "اطمینان حاصل کنید که حجم ها دارای فضای عکس فوری هستند

چیزهای بزرگی که همیشه با ما به اشتراک گذاشته اید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/recovery-manager-central/added-volume-sets-error-says-quot-ensure-that-the-volumes-have/m-p/7178574#M154