پاسخ: مسیرهای فعال / فعال OS 6.1.1.100

همه اینها درست است، این یک آرایه نامتقارن فعال/فعال (AAA) است. اما سوال باقی می ماند – چگونه می توانم به عنوان مدیر آرایه تعیین کنم که کدام کنترل کننده مالک هر LUN است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/active-active-paths-os-6-1-1-100/m-p/7183870#M691