پاسخ: مشکل تأخیر بالا – ذخیره سازی چابک – سوئیچ های fc بروکات

همانطور که اشاره کردید –ما یک پیکربندی ذخیره سازی Mirrored Nimble داریم، منظور شما این است که پیکربندی Persistence همتا است؟

برای تأخیر مشاهده شده، برای خواندن، نوشتن یا هر دو است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/high-latency-issue-nimble-storage-brocade-fc-switches/m-p/7188458#M3196