پاسخ: مشکل تشخیص دیسک ML110 G7 + Debian + SAS

شانسی ندارم، من متوجه نشدم که چگونه یک کنترلر RAID تعبیه شده را غیرفعال یا دور بزنم

شوگول
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml110-g7-debian-sas-disk-recognizing-problem/m-p/7178616#M179905