پاسخ: مشکل ذخیره سازی HPE EVA P6350

سلام تیم پشتیبانی

کسی لطفا در این مورد کمک کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-EVA-Storage/HPE-EVA-P6350-storage-issue/m-p/7173340#M69070