پاسخ: من باید کنسول مدیریت HP 3PAR را برای آرایه 3par 8200 خود دانلود کنم. کسی میتونهایناهاش:مرکز نرم افزار HPE من

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/i-need-to-download-the-hp-3par-management-console-for-our-3par/m-p/7200674#M8925