پاسخ: مهاجرت یک فدراسیون با مدیریت همتا به یک فدراسیون با مدیریت مرکزی

سلام دیپک

فقط برای این که مطمئن شوم همه چیز را درست متوجه شده ام.

1. MVA مورد نیاز نیست، اما برای حفظ ارتباط Hub <-> Spoke به جای Spoke <-> Spoke MVA مورد نیاز است؟ وجود MVA در سایت Hub و OVC ها در سایت های Spoke از نیاز OVC های سایت Spoke به ارتباط بین یکدیگر جلوگیری می کند و در عوض فدراسیون را از طریق MVA؟ همگام می کند.

ایده من در اینجا جلوگیری یا به حداقل رساندن ترافیک بین OVC های خوشه های مختلف است زیرا در کشورهای مختلف قرار دارند.

2. تا آنجا که من از صفحات 16-17 کتابچه راهنمای کاربر متوجه شدم، MVA نمی تواند و ممکن است در یک دیتا استور غیرساده قرار نگیرد؟ عملیات روی دیتا استور محدود است و تغییر یا تغییر نام MVA، دیتا استور یک نه؟

آیا در این مورد حق دارم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/migrating-a-peer-managed-federation-to-a-centrally-managed/m-p/7178659#M3712