پاسخ: نام میزبان برای دستگاه در واقع به روز نمی شودمنبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-OneView/Hostname-for-appliance-not-actually-updating/m-p/7173711#M7510