پاسخ: نحوه غیرفعال کردن tpm از طریق ماهی قرمزبا تشکر،
لینکی که اینجا گذاشتید غیرفعال کردن tpm با استفاده از ilorest است و من در مورد غیرفعال کردن tpm با استفاده از ماهی قرمز می‌پرسم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/how-to-disable-tpm-via-redfish/m-p/7200557#M19161