پاسخ: نمی توانم از صفحه پیکربندی اولیه MSA 2060 عبور کنم

من بخش مربوط به ایجاد گروه‌های دیسک را درک می‌کنم، همانطور که می‌دانم POOL A از گروه‌های دیسک تشکیل شده است.

زمانی که MSA را به هاست های ESXI متصل می کنید، چیزی که درک نمی شود، آغازگر هستند.

هر آموزش در yt تنها بخشی از ایجاد حجم های مجازی و گروه های دیسک را نشان می دهد.

با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/cant-get-through-msa-2060-initial-configuration-screen/m-p/7190846#M16613