پاسخ: هشدارهای دیسک ناموفق در حال پاک شدن هستند؟

هشدار در تاریخ 14/09/22 12:11:05 پاک شد. در آن زمان در گزارش فعالیت چیست؟ هشدار ناموفق (اصلی) از iLO می آید و معمولاً پاک شدن هشدار از یک هشدار اضافی از iLO می آید که نشان می دهد اکنون مشکلی ندارد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/failed-disk-alerts-are-clearing-themselves/m-p/7175304#M7559