پاسخ: ورود نام مستعار کاربر در safecom

من فرض می کنم این یک سوال در مورد یک سیستم NonStop است (زیرا safecom و emperus قطعات نرم افزاری رایج در آنجا هستند)؟

اگر چنین است، بهتر است در انجمن NonStop پست بگذارید تا انجمن HP-UX – اینجا را امتحان کنید:https://community.hpe.com/t5/operating-system-nonstop-os/bd-p/nonstop_os

ممکن است یک ادمین بیاید و پست را جابجا کند، اما شاید در آخر هفته و همچنین NYE در نظر گرفته نشود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/log-of-user-alias-in-safecom/m-p/7179999#M238874