پاسخ: وضعیت ماژول کش (ناموفق)

سعی کنید ILO خود را ریست کنید و سرور را مجددا راه اندازی کنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Cache-Module-Status-failed/m-p/7171647#M178639