پاسخ: پردازنده خدمات HPE 3PAR DL120 Gen 9 برای Pfsense؟

من می دانم که شما DL120 را فقط بدون خود 3PAR می گیرید؟

خوب، این فقط یک سرور Proliant کلاس enzry معمولی با برخی تنظیمات از پیش تنظیم شده است. فقط سیستم را پاک کنید و از آن به عنوان یک سرور معمولی استفاده کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/hpe-3par-service-processor-dl120-gen-9-for-pfsense/m-p/7185873#M8460