پاسخ: پروفایل های سرور OneView v8.2 از کار می افتد: تنظیمات iLO نامعتبر استمنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/oneview-v8-2-server-profiles-fail-ilo-settings-invalid/m-p/7185628#M8046