پاسخ: پشتیبان گیری در hp lto-8 30 750سلام،

شما نمی گویید کدام نسخه را دارید، اما برای ویندوز 2019 و 2022 می توانید پشتیبان گیری ویندوز را با این موارد نصب کنید:

powershell -command Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/backup-on-hp-lto-8-30-750/m-p/7201990#M57816