پاسخ: پورت مدیر شبکه msa 2050 دریافت IP ممکن نیست

سرعت پیوند B فقط است100mbps

اگر فقط کابل شبکه را بین کنترلر A و B عوض کنید، چه اتفاقی می افتد؟

اگر کنترلر A لینک 100mps داشته باشد، پورت سوئیچ تنظیمات اشتباهی دارد.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2050-net-manager-port-unable-to-obtain-ip/m-p/7188433#M16496