پاسخ: پورت ها را در HPE Oneview 3 باز کنید

متاسفانه امکان بستن پورت 80 روی دستگاه وجود ندارد. همانطور که گفتید، از تغییر مسیر برای کلاینت هایی که سعی در اتصال به پورت 80 دارند پشتیبانی می کند، اما تلاش های اتصال غیر ایمن به دستگاه را نیز رد می کند. تمام تلاش های غیرمجاز و مجاز برای اتصال به پورت 80 رد می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/open-ports-on-hpe-oneview-3/m-p/7186408#M8073