پاسخ: پیکربندی AO را حذف کنید و داده ها را به لایه اصلی FC برگردانید.

که مثل تعجب کار کرد. خیلی ممنونم.!
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/delete-ao-configuration-and-return-the-data-to-original-fc-tier/m-p/7186436#M8466