پاسخ: چه خبر است با کنترل؟

اطلاعات بیشتری ارائه دادم. کسی میتونه کمک کنه؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/What-s-going-on-with-the-controller/m-p/7174072#M179034