پاسخ: چگونه می توان نسخه خاصی از پرل را حذف کرد من دو نسخه 5.8.8 را نصب کرده ام. و 5.

بله، من از همه اینها آگاهم. این نکته ای است که من سعی کردم به OP بیان کنم. اگر جاوا حذف شود ممکن است روی سایر موارد روی سیستم تأثیر بگذارد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/how-can-remove-particular-version-of-perl-i-have-two-versions/m-p/7179282#M238857