پاسخ: کار حذف یک گره از فدراسیون چقدر طول می کشد تا کامل شود؟

بله، پس از حذف گره‌ها از خوشه، تمام پشتیبان‌گیری‌های محلی موجود در خوشه از بین می‌رود. اگرچه پشتیبان ها را می توان در فدراسیون جابه جا کرد.
علاوه بر این، پشتیبانی می تواند به شما کمک کند تا کل کلاسترها را در یک مرحله از فدراسیون حذف کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/how-long-should-the-task-to-remove-a-node-from-federation-take/m-p/7191398#M4185