پاسخ: کنترلر کش ML350G8 غیرفعال است

بله برو به دانلود سفارشی SPPو انتخاب کنیدSPP Gen8.1 + مکمل ها.

برای من، به نظر می رسد که فقط کش برای Logical Drive 3 غیرفعال است.

وضعیت شتاب دهنده آرایه
———————–
Logical Drive 1 فعال شد
Logical Drive 3 غیرفعال شد

شما می توانید این تنظیمات را در Array Configuration Utility فعال یا غیرفعال کنید.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/cache-controller-disabled-ml350g8/m-p/7179884#M180131