پاسخ: کنترلر Raid HPE DL580 Gen 8

 با درود!


برای کنترلر HPE DL580 Gen8 Raid، کنترلر ذخیره سازی روی برد SPI قرار دارد.


برای خطای ذکر شده، قسمت مشکوک ماژول کش است.لطفاً مطمئن شوید که قطعه صحیح را تعویض کرده اید و همچنین قطعات تعویض شده به خوبی شناخته شده هستند. 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-dl580-gen-8-raid-controller/m-p/7187689#M181466