پاسخ: گره نام میزبان زمانی تغییر می کند که یک بسته شکست در آن گره در حال اجرا باشد

اگر من هر دو گره را راه اندازی مجدد کنم و قبل از اجرای cmruncl systemctl را مجدداً cmproxy را در هر دو گره اجرا کنم، بسته به طور خودکار شروع می شود اما نام میزبان گره ای که بسته در آن اجرا می شود تغییر کرده است و من نمی توانم دستورات کلاستر را در آن گره اجرا کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/serviceguard/hostname-node-changes-when-a-failover-package-is-running-in-that/m-p/7185253#M2373