پاسخ: گواهی شریک HPE

پاسخ شما در مورد گواهی های یادگیری در مقابل آموزش ها و گواهینامه ها است. ما نیاز به استخراج گواهی شریک داریم که پس از ثبت شریک صادر می شود. این برای افراد نیست، گواهی برای شرکت به عنوان شریک مجاز صادر می شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/my-learning-certification/hpe-partner-certificate/m-p/7192223#M1644