پاسخ: یک بلیط را از طریق OneView باز کنیدمنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/open-a-ticket-via-oneview/m-p/7180289#M7776