پاسخ: 315583: خطا: virPidFileAcquirePath:422: دریافت فایل pid ‘/var/run/libvirtd ناموفق بوداین بدان معناست که یا قبلاً libvirtd دیگری در حال اجرا است یا قبلی بدون حذف این فایل PID به طور غیرمنتظره ای از بین رفته است. شما می توانید این دو را از طریق ‘pgrep libvirtd’ متمایز کنید که یا همان PID موجود در فایل PID را به شما می دهد (=libvirtd در حال اجرا است) یا هیچ چیز را نمی دهد و پس از آن باید مطمئن باشید که فایل را حذف کرده و دوباره libvirtd را شروع کنید. با این حال، اگر libvirtd همچنان در مقداردهی اولیه ناموفق باشد، ممکن است یک مشکل پیکربندی نادرست وجود داشته باشد (و همچنین باگ libvirt، زیرا قبل از خروج باید فایل PID را حذف کنیم).
منبع: https://community.hpe.com/t5/virtualization/315583-error-virpidfileacquirepath-422-failed-to-acquire-pid/m-p/7178627#M6413