پاسخ: 3PAR 8200 به عنوان درایو دیسک با سرور متصل شوید

آیا سرور DL شما در حال حاضر با استفاده از کارت HBA به سوئیچ های کانال فیبر شما متصل است؟

آیا سوئیچ های کانال فیبر در حال حاضر به پورت های فیبر کنترلرهای 3PAR متصل هستید؟

آیا می گویید که همه اینها کار می کرد، اما از کار افتاده است، یا از صفر شروع می کنید؟

ویکتور
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-connect-with-server-as-a-disk-drive/m-p/7176459#M8058