پاسخ: 3PAR 8400 – CPG (رشد) ناموفقسلام @insideoutnix،


کامل!


بسیار خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است و از اینکه ما را در جریان قرار دادید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8400-failed-cpg-growth/m-p/7200177#M8920