پاسخ: 3PAR8200 اخطار بررسی های پیش به روز رسانی

ممنون شلدون

بسیار مورد تقدیر و توجه قرار گرفت

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par8200-pre-update-checks-warning/m-p/7188092#M8537